Nama Lengkap : Slamet Sutono S.Pd 
Nama Panggilan : Slamet
Jenis Kelamin : Laki – laki
N.I.P : 19691025 199702 1 001
Jabatan : Guru Ilmu Pengetahuan Alam
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan